FAIR FRACTICE

“Fair practices. Da’s solidariteit onder collega’s, nultolerantie voor grensoverschrijdend gedrag, actief werken aan antiracisme, vertrouwen en veiligheid, gendergelijkheid, antimysogynie, ecologie en nog veel meer. Fair practices. Da’s nooit af, daar kun je aan blijven werken.” (www.kunsten.be)

Het charter fair practices werd na een participatief werkproces goedgekeurd door de leden van oKo (het landelijke overleg van kunstenorganisaties waar CAMPO lid van is) en samen met een online toolbox toegankelijk gemaakt voor iedereen in de kunstensector.

CAMPO onderschrijft de vier principes rond fair practice die gelden voor samenwerkingen in alle artistieke disciplines en genres: 

  • solidariteit: collectieve sociale verantwoordelijkheid voor de waardering van werk en kwaliteitsvolle samenwerkingen;
  • transparantie: gelijkwaardig in gesprek over verwachtingen en de waardering van ieders inbreng;
  • duurzaamheid: in professionele samenwerkingen aan kennis- en ervaringsopbouw doen binnen de geldende kaders;
  • verantwoordelijkheid: vanuit een wederzijds vertrouwen verantwoordelijkheid delen.

Deze principes vormen het richtinggevende kader voor de concrete afspraken binnen 'Juist is Juist'. Lees hier de concrete interne afspraken rond fair practice bij CAMPO.

 

GOED BESTUUR

CAMPO onderschrijft de principes van goed bestuur, decretaal ingevoerd met de Bestuurscode Cultuur, en heeft deze opgenomen in een ‘Intern reglement’ en ‘Deontologische code voor de bestuurder’.

In de ‘Deontologische code’ werden afspraken gemaakt rond:

•  individuele ethiek
•  integriteit
•  collegialiteit
•  vertrouwelijkheid, discretie en loyaliteit van documenten en beraadslaging
•  onafhankelijkheid en belangenconflicten
(zelf)evaluatie

De volgende acht principes van goed bestuur werden verwerkt in het ‘Intern reglement’:

•  De organisatie expliciteert haar missie om culturele waarde te creëren, over te dragen en/of te bewaren.

• De organisatie past de principes van de Bestuurscode Cultuur toe, proportioneel aan haar omvang en maturiteit, en licht periodiek toe hoe zij dat heeft gedaan. De organisatie volgt de aanbevelingen op maar kan er gemotiveerd van afwijken.

• Bestuur en directie handelen integer en in het belang van de organisatie.

• Bestuur en directie zijn zich bewust van hun eigen rol en de onderlinge verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, en handelen ernaar.

• Het bestuur voert zijn controlerende, adviserende, strategische en werkgeversrol op een professionele, constructief-kritische en onafhankelijke wijze uit en waarborgt de inhoudelijke en/of artistieke integriteit.

• Het bestuur wordt evenwichtig samengesteld op een wijze die deskundigheid en diversiteit waarborgt en een betrokkenheid bij de organisatie veronderstelt.

• De directie is verantwoordelijk en bevoegd voor de algemene en dagelijkse leiding, het functioneren en de resultaten van de organisatie.

• Het bestuur en de directie gaan zorgvuldig, ethisch en verantwoord om met de mensen en de middelen van de organisatie.

Een geactualiseerd intern reglement werd goedgekeurd op 18 oktober 2023.

 

INTEGRITEIT

CAMPO tolereert geen enkele daad die psychosociale risico’s inhoudt voor zijn medewerkers, met inbegrip van daden van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag. Dit geldt voor werkgever en werknemer, maar ook voor derden (artiesten, residenten, partners, stagiairs, vrijwilligers, bezoekers, …) die in contact komen met de organisatie voor de uitvoering van hun werk.

Een van onze collega's werd opgeleid als interne preventieadviseur. De externe preventieadviseur bij psychologische risico’s zit bij IDEWE, die bij ernstige zaken rechtstreeks kan worden ingelicht. Ook onze vertrouwenspersoon werd bij IDEWE aangesteld.

Alle definities, procedures, (preventie)maatregelen en contactgegevens van vertrouwenspersonen zijn opgenomen in het arbeidsreglement. De passages die hierop betrekking hebben zijn hier terug te vinden.

 

DIVERS EN INCLUSIEF WERKEN

CAMPO is betrokken bij DIG (Diversiteit en Inclusie Gent), een permanente werkgroep binnen het GKO, het Gents kunstenoverlegplatform. We willen de DIG-engagementsverklaring in de praktijk omzetten en volgen de checklist over inclusief ondernemen op.

Ons collectief engagement voor Diversiteit en Inclusie als Gentse cultuursector (DIG):

•  We kiezen voor gelijkwaardige inclusie. We zijn bereid om sleutels echt af te geven en onze macht te herverdelen. Onbereikbare doelgroepen bestaan niet, onbereikbare organisaties wel: we focussen op het ontdekken en wegwerken van interne drempels en blinde vlekken.

•  We installeren een DIG-team binnen onze werking. Minstens één DIGGER van onze organisatie neemt deel aan de Lerende Netwerken Diversiteit en Inclusie Gent. We engageren ons om onze ervaring en kennis open en kwetsbaar met andere organisaties te delen.

•  We werken met elkaar vanuit een code of conduct rond safe space.

•  We vertalen deze collectieve intenties de komende jaren in concrete en ambitieuze acties op maat van onze werking. We zetten in op het verhogen van participatie en representatie van mensen met migratieachtergronden in alle lagen van onze werking. Geen diversiteit zonder inclusie: duurzaam representatiever worden is altijd ingebed in structureel inclusief beleid.

•  We vertalen ons engagement naar een budgettair kader.

•  We implementeren de DIG-zelfreflectietools in onze werking. We evalueren onze acties zelfkritisch en volgen de kwaliteit en de impact ervan op.

 

KLIMAATBEWUSTZIJN EN DUURZAME KUNSTENPRAKTIJK

CAMPO is lid van vzw Greentrack Gent, een overkoepelend netwerk dat zich inzet om de ecologische voetafdruk van de kunstensector te verkleinen, en door uitwisseling en experiment bouwt aan een volhoudbare toekomst.

Wat doen we al?

•  We trachten ons energieverbruik zo laag mogelijk te houden en jaarlijks te verminderen. Daarvoor kiezen we voor hernieuwbare energie en energiezuinige apparatuur, schakelen we apparatuur uit als we die niet gebruiken, trachten we de gebouwen waarin we werken zo goed mogelijk te isoleren, sensibiliseren we gebruikers van infrastructuur en apparatuur en nemen we waar mogelijk structurele maatregelen om de energievraag te beperken. Bij het plannen van producties is rationeel omgaan met energie een van de ontwerpprincipes die we hanteren.

•   We kiezen zoveel mogelijk voor duurzame mobiliteit en het openbaar vervoer en trachten ook onze bezoekers daartoe te motiveren. Bij het vergoeden van verplaatsingen stimuleren we de duurzame keuzes. Binnen Europa reizen we voor afstanden onder 600km met de trein. Ook daarboven trachten we zoveel mogelijk in te zetten op duurzame vervoerskeuzes.

•  Onze maaltijden en de catering die we aan artiesten en bezoekers aanbieden, is zoveel mogelijk vegetarisch, biologisch en lokaal. Op verplaatsing gaan we op zoek naar gelijkaardige voeding. We ondernemen acties om voedselverspilling te vermijden en stimuleren externe cateraars die we inhuren om dezelfde principes te volgen.

•  We proberen onze materialen zoveel mogelijk te hergebruiken en bij nieuwe aankopen rekening te houden met duurzame productie en hernieuwbaarheid. We delen materialen en ruimtes met elkaar en met anderen. Waar mogelijk kiezen we voor producten uit Fair Trade.

•  We springen zuinig om met water en moedigen onze bezoekers aan om dat ook te doen. Waar mogelijk gebruiken we regenwater.

•  Kraantjeswater is de norm. We werken o.a. met Robinetto.

•  Om vervuiling van water te vermijden gebruiken we biologisch afbreekbare (poets)producten.

•  Om afval te beperken, werken we steeds met herbruikbare bekers of glas.

•  We zijn spaarzaam in het drukken van promotiemateriaal.

•  We recycleren afval en waar mogelijk composteren we groenafval.

•  We zijn ons bewust van de impact van het financiële systeem en kiezen voor duurzame banken als Triodos en VDK.

•  We zetten in op toegankelijkheid in de brede zin van het woord. Medewerkers, bezoekers en vrijwilligers met de meest uiteenlopende achtergrond en beperkingen moeten zoveel mogelijk bij ons terechtkunnen.

•  We zetten in op sociaal-rechtvaardige volhoudbaarheid, wat tot uiting komt in het loonbeleid en een eerlijke vergoeding van artiesten en medewerkers. We besteden aandacht aan een evenwichtige verhouding tussen werk en gezin en aan inspraak en betrokkenheid van medewerkers en stakeholders.

•  We zijn ons bewust van onze voorbeeldrol en willen zowel in onze werking als in de artistieke praktijk waar mogelijk inspireren tot en ons engageren voor een sociaal-rechtvaardige en duurzame samenleving.

 

Deze policy’s kwamen tot stand door de inzet, expertise en volharding van belangenbehartigers, fondsen, sectororganisaties, vakbonden, denktanks en actiegroepen.